header banner
Default

Kat l m endeksine uygun olmak haram mı?


Table of Contents

Haber Tarihi: 21 A�ustos 2023 12:14 - G�ncelleme Tarihi: 21 A�ustos 2023 12:14

Kat�l�m Endeksleri de �slami perspektifle hisse senedi yat�r�m� yapmak isteyen yat�r�mc�lar i�in �nemli bir alternatif olu�turuyor. Bu yaz�m�zda d�nyada �slami Endeks olarak bilinen Kat�l�m Endeksi hakk�nda merak ettiklerinizi bir araya getirdik. Siz de "Kat�l�m Endeksi Nedir?", "Kat�l�m Endeksi T�rleri Nelerdir?", "Kat�l�m Endeksi Nas�l Olu�turuluyor?" gibi sorular�n yan�tlar�n� ��renmek istiyorsan�z yaz�m�z� okumaya devam edin.

Kat�l�m endeksine uygun de�il ne demek? Haram m�?

Kat�l�m Endeksi, Borsa �stanbul (BIST) �zerinde, faizsiz yat�r�m ve kat�l�m bankac�l��� prensiplerine g�re i�lem g�ren hisse senetlerinden olu�an bir borsa endeksidir.

Borsa endeksleri belirli bir hisse senedi grubunun veya genel borsan�n performans�n� tek bir ara� �zerinde izlememizi sa�layan istatistiksel bir �l��d�r. Her bir endeks belirli bir pazar�n, sekt�r�n, end�strinin veya varl�k s�n�f�n�n performans�n� temsil etmek i�in tasarlanm��t�r. Kat�l�m endeksleri de �slami bak�� a��s�na uygun nitelikte faaliyet g�steren �irketlerin hisse senetlerinden olu�ur.

Kat�l�m endeksine uygun de�il ne demek? Haram m�?

Kat�l�m endeksine uygun de�il "caiz de�ildir" anlam�na gelir. Yani haramd�r.

Kat�l�m endeksi d���nda kalan hisse senetlerinin haram olmalar� muhtemeldir.

Dan��ma kurullar�n�n onay�na sunulmad�k�a, haram olup olmad�klar�n�, bu konuda bilgisi yeterli olmayanlar bilemezler.

Kat�l�m Endeksleri olu�turulurken dinin haram k�ld��� sekt�rler listeden ��kar�l�r ve kalan �irketlerin finansal oranlar�na bak�l�r.

Finansal oranlar� yeterli olan i�letmeler filtrelenerek endeks kapsam�na al�n�r. �lk a�amada Endeks d�nemi ba�lang�c� itibar�yla Y�ld�z Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar'da yer almayan �irket paylar� kapsam d��� b�rak�l�r.

�irketlerin toplam faizli kredilerinin piyasa de�erine oran� %33'�, faiz getirili nakit ve menkul k�ymetlerinin piyasa de�erine oran� %33'� ve bahsedilen faaliyet alanlar�ndan elde etti�i gelirlerinin toplam gelirlerine oran�n�n da %5'i a�mamas� gerekir. Bu oranlar� a�an �irket paylar� kapsam d��� b�rak�l�r.

Kat�l�m Endeksinde Yer Alan �irketlerin Faaliyet Alanlar� Nelerdir?

Kat�l�m Endeksinde yer alan �irketler, faaliyette bulunduklar� sekt�re ve sermaye yap�lar�na bak�larak belirleniyor. �irket esas s�zle�mesinde a�a��daki faaliyetlerin yaz�l� oldu�u �irketlerin hisseleri kapsam d���nda b�rak�l�yor:

Alkoll� i�ki �retim ve ticareti
T�bbi gayeler d���nda uyu�turucu maddelerin �retim ve ticareti
Kumar ve kumar h�km�ndeki faaliyetler
Domuz ve mamullerinin �retim ve ticareti
Faizli finans i�lemleri
Para ve/veya para h�km�ndeki varl�klar aras�nda yap�lan vadeli i�lemler
Ahlaka ve �slami de�erlere ayk�r� yay�nc�l�k
�slami de�erlerle ba�da�mayan e�lence, otelcilik vb. faaliyetler
�evreye ve canl�lara b�y�k zarar� olan faaliyetler
�nsan f�trat�n� de�i�tirmeye y�nelik biyolojik/genetik faaliyetler
Sa�l��a zararl� t�t�n �r�nleri �retim ve ticareti

Haber ile daha fazlas�na ula��n:

Di�er Haberler

VIDEO: Katılım endeksi nedir? Şirketin sözleşmesinde bu şartlar varsa katılım endeksine uygun değildir.
işternet

Daha fazla g�ster

En �ok Okunanlar!

VIDEO: KATILIM ENDEKSİ NEDİR? KATILIM ENDEKSİNE UYGUNLUK NE ANLAMA GELİYOR?
RED Danışmanlık

SON HABERLER

VIDEO: EN İYİ KATILIM HİSSELERİ | DİNEN UYGUN HİSSE | HELAL HİSSE
Furkan ÖZBEK

Sources


Article information

Author: Patricia Sanchez

Last Updated: 1703096042

Views: 700

Rating: 4.9 / 5 (95 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Sanchez

Birthday: 2023-04-02

Address: 4488 Lacey Neck Suite 468, Port Tasha, AR 28497

Phone: +3850152262577822

Job: Psychologist

Hobby: Metalworking, Painting, Cooking, Baking, Gardening, Magic Tricks, Pottery

Introduction: My name is Patricia Sanchez, I am a rich, brilliant, audacious, cherished, talented, lively, unguarded person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.